"AAA VÍZÓRA" KFT.
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

- Érvényes 2014. január 1. napjától -

 

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket az "AAA VÍZÓRA " Kft. (továbbiakban Kft.) a vele üzleti kapcsolatba lépő Megrendelő felé a törvényes előírásokon és általános szakmai szokásokon túl feltételként kiköt. E feltételek a felek közti vállalkozói szerződés részét képezik és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet. Jelen ÁSZF a Megrendelővel kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF alkalmazásában a szerződő felek a Megrendelő és a Kft. Megrendelő az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, amelynek (akinek) részére Kft. szolgáltatást teljesít. 
Kft. gondosan ügyel arra, hogy a Megrendelő megismerje ezen ÁSZF-et még a köztük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Az ÁSZF bármikor elérhető a Kft. honlapján (www.bviz.hu,) valamint Kft. üzleti helyiségeiben megtekinthető, Megrendelő kérésére abból egy példányt részére Kft. átad. 
Amennyiben a megrendelőnek egyes meghatározások nem egyértelműek vagy nem elég részletesek, a szolgáltatás megrendelése előtt írásban felteheti kérdéseit, melyre írásos választ adunk. Ezen kívül minden, telefonon vagy személyesen a munkatársaink által adott bármilyen információ csak tájékoztató jellegű, ajánlati kötöttséggel nem jár. 
Miután az ÁSZF feltételeit Kft. nyilvánosan meghirdette, a szolgáltatás telefonon, személyesen, vagy bármilyen formában írásban történő megrendelése esetén cégünk úgy kezeli, hogy a megrendelő ismeri és elfogadja az Általános Szolgáltatási Feltételekben az általa megrendelt szolgáltatásra vonatkozó feltételeinket, amelyek külön hivatkozás nélkül is irányadóak minden szerződéses kapcsolatra az alábbiak szerint:

 

1. Ajánlat
Kft. ajánlatai kötelezettség nélküliek, és a Megrendelő konkrét rendeléseinek visszaigazolásáig a feltételek változhatnak. Indokolt esetben az ajánlat elfogadása előtt Kft. jogosult a kiadott ajánlatot megváltoztatni vagy visszavonni. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt a Kft. egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével helyesbítendők.

A Kft. által küldött ajánlatok a Megrendelő részére semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. A Megrendelő részéről történő kötelezettségvállaláshoz szükség van azok Megrendelő részéről történő telefonon történő elfogadására, vagy írásbeli megrendelésre.
A fogyasztó által telefonon megrendelt munkákat szerződéses kötöttségként kezeljük. Amennyiben attól a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően eláll, az addig felmerült költségeinket köteles megtéríteni.

 

2. Szolgáltatás, és annak díjszabása
A Kft. szolgáltatásai: a lakás- és locsolási mellékmérők tervezése, beépítése, valamint a meglévő vízmérők egyéni és csoportos cseréje a következő feltételek szerint vehetők igénybe.
Szolgáltatási díjainkat az egységes díjszabás tartalmazza, mindenkori aktuális díjak az "Árak" menüpontban találhatóak (www.bviz.hu).
A díjszabásban szereplő árak a munka elvégzéséhez szükséges minimális műszaki szükségletet tartalmazzák.
Az ár csere esetén tartalmazza az új mellékmérő árát, beépítését, régi kiszerelését, a tömítőgyűrűk cseréjét. 
A mérőcserét telefonon lehet megrendelni, adott idősávok megrendelő általi megválasztásával. Az egyeztetett időtartam alatt a mérőcsere helyére történő bejutást, valamint a mérők hozzáférhetőségét a fogyasztónak a Kft. számára biztosítani kell. Konkrét időpont egyeztetése nem lehetséges. 
Kollégáink a telefonon előzetesen egyeztetett időtartamon belül mennek a helyszínre, ahol ellenőrzik a fogyasztási hely mért állapotát, majd kicserélik a vízmérőket, azok tömítéseit, a mérőkön elhelyezik a zárógyűrűket (azaz plombákat). A cserét a megrendeléstől számított 20 napon belül teljesítjük.
Megrendelő a cseréhez szükséges formanyomtatványokat a Szolgáltatótól (vagy Szolgáltató weblapjáról) előre beszerzi, azt a Fogyasztóval, a Tulajdonossal, valamint a főmérő tulajdonosával (társasházak esetében jellemzően Közös Képviselő), előre kitölti és kitölteti valamint aláíratja, a szerelés időpontjára hiány-, és hibamentesen szerelő rendelkezésére bocsájtja. Amennyiben Megrendelő saját hibájából fakadóan vagy egyéb más hátráltató okok miatt mellékvízmérő cseréjéhez szükséges formanyomtatványát a kiszállás időpontjában nem biztosítja Vállalkozó részére, úgy tudomásul veszi, hogy azt, a szerelési időponttól számított 5 napon belül (naptári nap) sürgősséggel továbbítania kell Vállalkozó felé vagy személyesen vagy postafordultával. Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a formanyomtatványok hiányában a mérő csere átvezetése nem kezdeményezhető a Szolgáltatónál.

A díjszabásban szereplő árak csak a szabványos beépítési hosszú, azaz 13 mm (1/2") esetén 110 mm, 20 mm (3/4") esetén 130 mm mérők esetén érvényesek. Minden más esetben,- pl. ahol például csapra szerelhető vagy befalazható típusú mérőórák vannak felszerelve, a mérők aknában kerültek elhelyezésre, vagy távjeladós rendszerbe épített vízórák cseréje szükséges stb… - a feltüntetett árakon felül többletköltséggel kell számolni.

A mérőcsere során a meglévővel azonos tulajdonságokkal rendelkező, európai gyártmányú, új gyártású és tárgyévi hitelesítésű mérőket szerelünk be. Gyakori típusok: MOM Aquarius, ELSTER, BMeters, FGH. Konkrét típus beépítését csak akkor vállaljuk, ha azt a megrendelő előre jelezte és visszaigazoltuk. Egyéb mérők beépítését csak külön megrendelés esetén és csak a beszerzési lehetőségektől függően vállaljuk.

A mérők hozzáférhetőségét, azaz szerelhetőségét a szerelés idejére a lakóknak kell biztosítani. A mérők előtti elzárók működőképességét kérjük a mérőcsere megrendelése előtt ellenőrizni. Amennyiben a mérőcseréhez egyéb munkák, például a mérők szabaddá tétele vagy elzárók cseréje is szükséges, kérjük előre jelezni.

A szerelők által a mérőcserén kívül végzett egyéb munkákért (amennyiben azokat előre jelezték) a díjszabásban szereplő óradíjat számítunk fel. Amennyiben a mérőcsere az elzárók hibája, vagy egyéb szükséges, de előre nem jelzett munkák illetve a megrendelőnek felróható egyéb okból meghiúsul, a mindenkori díjszabásban szereplő kiszállási díjat a megrendelőnek felszámítjuk. Az előre megrendelt mérőcsere lemondását a kijelölt időpontot megelőző nap 16 óráig tudjuk elfogadni.

A megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét a helyszínen készpénzben kell megfizetni. Előzetes egyeztetés alapján átutalásos fizetési mód is választható. Készpénzfizetés esetén szerelőink a helyszínen külön kérés nélkül nyugtát adnak. ÁFÁ-s számla igényét kérjük, jelezze előre, de legkésőbb a helyszínen a szerelőnek. Utólag (a nyugta kiállítását követő naptól) nem áll módunkban ÁFÁ-s számlát kiállítani. Átutalásos fizetés esetén, a számla fizetési határidején túli fizetés esetén Kft fenntartja a jogot a tartozás behajtására irányuló költségeinek (felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtás) ügyfél által történő megfizetésére.

Csoportos megrendelést írásban kérjük leadni, és arra írásban teszünk ajánlatot.

Új szerelés esetén az ár magában foglalja a fal megbontását a mérőszerelés helyén (amennyiben szükséges), a meglévő vezeték elvágását, mérőnként 1 db elzáró, 1 pár mérőhollandi és 1 db szabványos beépítési hosszúságú, szárazon futó vízmérő beépítését. Egyéb igényeket ezen túl (falon kívüli mérőszerelés, vezetékek közösítése, befalazódoboz beépítése, burkolás, szerelőpanelen nyílás kivágása, stb.) a tervezés során történő felmérés alapján, egyedi árajánlat és megrendelés után végzünk. A plombálást a szerelés alkalmával kollégáink végzik. Az új mérők beépítését jóváhagyott terv alapján a megrendeléstől számított 20 munkanapon belül teljesítjük.

Új vízmérők csak jóváhagyott terv alapján kerülhetnek számlázásba. Locsolási célú vízmérők esetén a tervezést megelőzően a megrendelőnek be kell szereznie a szennyvízkezelést végző szolgáltatótól az ezzel kapcsolatos megállapodást, valamint a szennyvízelvezetési díj befizetésének nullás hátralékigazolását. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Megrendelő által beszerzett tervdokumentáció mellékletek nélkül a tervjóváhagyási folyamat Szolgáltatónál nem kezdeményezhető ezek hiányában!

 

3. Megrendelés

Minden tervezési munka megrendelése esetén, a telefonon leadott igényt követően kollégánk egyeztetett időpontban a helyszínre megy, és átveszi a tervezés és engedélyeztetés díját. Ezeket a költségeket a fogyasztónak meg kell előlegeznie. A tervezés előtt a megrendelőnek meg kell adnia minden olyan műszaki adatot és körülményt, amit a tervezés figyelembe kell venni. Ennek hiányában az általános elvárásoknak megfelelően készítjük el a tervet.

A tervezési munka engedélyeztetése csak a tervezéshez szükséges nyomtatványok részünkre történő visszajuttatása után lehetséges. Ez a megrendelő feladata. A jóváhagyott terv birtokában kollégánk telefonon megkeresi a fogyasztót a mérők felszerelésének egyeztetése céljából. Előfordulhat, hogy a kiépítést (megrendelő egyetértésével) a helyszíni felmérés során elvégezzük. A mérők felszerelése az egységes díjszabás alapján történik. A tervezést a megrendeléstől számított 20 napon belül teljesítjük.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy különös, és elháríthatatlan ok esetén, a fogyasztó értesítése mellett az elvégzendő munkára új időpontot adjon meg. Megrendelő ezzel kapcsolatban semminemű kártérítési igénnyel nem élhet.
A hiányosan, vagy hibásan kitöltött nyomtatványok továbbításáért felelősséget nem vállalunk, azokat a fogyasztónak nem küldjük vissza. Előzetes időpontegyeztetés alapján ügyfélszolgálatunkon átvehetők, és javítás után továbbítjuk azokat.

 

4. Tulajdonjog

Megrendelőnek átadott árukra Kft. fenntartja tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig - tekintet nélkül a feldolgozásra, beépítésre vagy továbbértékesítésre. Ha Kft. által leszállított áru más termékbe kerül beépítésre, akkor Kft. a szállítás kifizetéséig olyan mértékben válik az illető más termék tulajdonosává, amilyen értékarányt képez Kft. áruszállítása a más termék értékéhez képest.

 

5. Felelősségvállalás

Az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban felmerülő garanciális igény esetén csak a megrendelő jogosult eljárni. 
A garanciális igényt sürgős esetben (vízszivárgás) a munkalapon feltüntetett hibabejelentő számon kell jelezni. 
A beszerelt mérőkre a szereléssel együtt 1 év teljes körű garanciát vállalunk.
Cégünk csak a garanciális, tehát a mérőszereléssel vagy cserével közvetlen ok-okozati összefüggésbe hozható szerelési vagy anyaghibából bekövetkező hibákat javítja garanciában. Ebbe nem tartozik bele semmilyen, a meglévő vezetékek vagy berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata közben bekövetkezett meghibásodás vagy tönkremenetel, különös tekintettel a szerelést követően fellépő, de a régi hálózat rejtett hibáiból, szennyeződéseiből, elhasználódásából eredő hibákra, beleértve a flexibilis csöveket is. (pl. szennyeződések kiválása a szűrőkben, régi flexicsövek kilyukadása, csapok csöpögése, stb.)
A sürgős esetek kivételével a garanciális javítások hétköznap, munkaidőben történnek. Ezzel kapcsolatban semmilyen kártérítési igényt nem fogadunk el. Amennyiben a megrendelő elmondása alapján felvett garanciális hiba elhárítása során megállapítást nyer, hogy az nem tartozik a garanciális hibák körébe, cégünk fenntartja a jogot az ezzel kapcsolatban felmerült költségeink megtérítésére. 
Amennyiben a megrendelő harmadik féllel végezteti el a garanciális javítást, úgy garanciális jogait a javított részek tekintetében elveszíti, és cégünk a javítással kapcsolatban felmerült költségeket nem téríti meg.
Amennyiben Kft. a Megrendelő tervei, műszaki előírásai, illetve utasítási szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jog, a szabadalmi jog, vagy bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás felmerülése esetén, valamint a megbízó utasításai szerinti beépítésből eredő mindennemű kárért. Kft. a Megrendelő által átadott tervek, rajzok vagy minták hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért nem vállal felelősséget.

Megrendelő a fenti esetekben Kft.-nél esetlegesen felmerülő összes felmerült költséget is köteles megtéríteni.

Kft. semmiféle felelősséget nem vállal az áru nem rendeltetésszerű felhasználásából eredő károkért.

A beépített mérőóra hibájából eredő kárért Kft. kizárólag annak értékéig vállal felelősséget.

Kft. a rendelések teljesítése során a tőle szervezetileg elkülönült közreműködők szerződésszegéséért, hibás teljesítéséért illetve egyéb mulasztásaiért nem vonható felelősségre. Ily módon Kft. felelőssége Megrendelőnél az előzőek miatt bekövetkező közvetett és közvetlen károkra, úgymint: kötbér, piacvesztés, elmaradt haszon, erkölcsi kár, termeléskiesés, stb. nem terjed ki. Kft. szavatossági felelőssége nem haladhatja meg az érintett szerződés szerint szállított árú számlája szerinti értéket.

 

6. Kifogások

Bármely bejelentett kifogás, vagy reklamáció, vagy annak kivizsgálási időtartama nem lehet alap az áruellenérték kifizetésének megtagadására.

Kft. a teljesítés utáni bármely reklamáció érdemi kivizsgálását megelőzően feltételként kikötheti mindkét fél teljes döntési jogkörrel felhatalmazott képviselőjének helyszíni, egyeztető szemléjét.

Amennyiben Megrendelő erre nem ad lehetőséget úgy Kft. a reklamációt érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Nem lehet kifogás tárgya a Megrendelő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, amelyet előzetesen, mint teljesítési feltételt nem írt elő vagy nem kötött ki.

 

7. Együttműködési kötelezettség

A szerződő felek a köztük létrejövő szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek, Kft. a Megrendelő érdekeit messzemenően figyelembe veszi, és előtérbe helyezi. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a köztük létrejött szerződés tárgyát képező ügy állásáról, az azzal kapcsolatos tevékenységük eredményéről vagy esetleges akadályoztatásukról. Kft. biztosítja Megrendelő felé a legnagyobb nyíltságot, ennek fejében elvárja maga is ugyanezt.

 

8. Jogvitákra vonatkozó kikötések

Szerződő felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Mindennemű jogvita elbírálását értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság hatáskörébe utalják és elismerik annak illetékességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

 

 

Budapest, 2014. január 1.

"AAA VÍZÓRA" Kft.

Budapest vízszerelő, Budapest Vízszerelés, Budapest vízóra, Budapest Vízóra szerelés, Budapest akciós vízóra, Budapest Vízóra kiépítés, Budapest Gászerelés Budapest Gyorsszolgálat, Budapest Vízvezeték szerelés, Budapest Vízóracsere, VÍZ, Vízóra, VÍZÓRA CSERE, vízóra hitelesítés, műszaki átvétel, kiépítés, VÍZÓRA FELSZERELÉS, mellékvízmérő óra csere, mellékvízmérő felszerelés, MELLÉKVÍZMÉRŐ HITELESÍTÉS, plombálás, locsolási  mellékmérő, locsolási mellékmérő kiépítés, hitelesítés, lakás mellékmérő csere, lakás mellékmérő felszerelés, LAKÁS MELLÉKMÉRŐ HITELESÍTÉS, lakás mellékmérő plombálás,csatorna fektetés, dugulás elhárítás, csatorna kamerás vizsgálata, gyorsszolgálat, vízvezeték fektetés, vízvezeték javítás, csőtörés keresés, gázkészülék felszerelés, gázkészülék karbantartás, öntözőrendszerek telepítése, klíma felszerelés, klíma beszerelése, KLÍMA TÖLTÉS, fűtés-hűtés, fűtés javítás, korszerűsítés, energetika, energetikai tanusítványok, napkollektor telepítése,kedvezményes vízóraszerelés, vízóra-beépítése, kerti locsoló mérő, kerti locsoló mérő Budapest, jeladós mérő, jeladós mellékmérő, távjeladós mellékmérő, távleolvasású mellékmérő, távleolvasású vízóra, távolvasású mellékvízóra

© 2014. A weboldalt az LSL Media Kft. üzemelteti!

Minden jog fenntartva!!!